WhiteHouse

Aydınlatma Metni

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özden Moda Giyim ve Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti  (White House) olarak müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden gerçek kişilerin kişisel verilerini işliyor ve güvenli şekilde muhafaza ediyoruz.


Özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklere duyduğumuz saygı ve verdiğimiz önem nedeniyle, kişisel verilerin kullanılmasında yürürlükte olan KVKK çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgi vermek istiyoruz.


KİŞİSEL VERİ


Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler kişisel veri olarak kabul edilmez. (KVKK md 3/I (ç)) 


Bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, özel nitelikli kişisel veri sayılmaktadır. (KVKK md 6)


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 


Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına gelmektedir. (KVKK md 3/I (d)) 


White House olarak, kişisel verileri, işbu bilgilendirme ve aydınlatma metninde “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen ve bunlarla sınırlı olmaksızın amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemekteyiz: 


 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.


VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Özden Moda Giyim ve Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti (White House) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ


Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; firma faaliyetlerinin firma prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; firmanın finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası; sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi; finans veya muhasebe işlerinin takibi; kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortakları veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi; ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası; firma yerleşkesinin güvenliğinin temini; firmamızın ve firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ


Veri sahibi ile White House arasındaki ilişkinin türü ve niteliğine bağlı olarak değişebilmekle birlikte, KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişiler, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir: 


 1. Satın alınan ve kullanılan mal ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıklarına, 
 2. Yetkili kılınan vekil veya temsilcilere, 
 3. Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişilere, 
 4. Kanunen yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilere, özel kişilere

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz White House tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıdaki amaçlarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI


Kişisel Veri Sahipleri;


 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Akdeniz Mahallesi Gazi Bulvarı No:68 Konak/İZMİR” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz. 


Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. 


DEĞİŞİKLİKLER 


İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Metnin güncel versiyonuna internet sitesimizden ulaşılabilir, Metin’de yapılabilecek değişiklikler internet sitemizden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak, internet sitemize yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, değişiklikler, firmanın uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.